BeoWMS/ Magacin po Vašoj meri


BeoSOFT

Za distributivne kompanije podržan je modul za više vlasnika robe, i više fizičkih ili logičkih magacina, uz praćenje svih operacija manipulacije sa zalihama. Iz izveštaja se dobijaju kvalitetni podaci za obračun 3PL usluga.

WMS podržava rad carinskih skladišta uz mogućnost komunikacije sa carinskim softverima.